اعدام مخالفان سياسي، برگزاري انتخابات و مذاکرات هسته اي

پنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۴

احمد جنتي در نماز جمعه تهران گفته است جمهوري اسلامي به دليل حفظ مصلحت نظام از اعدام برخي از زندانيان خودداري کرده است. وي همچنين در يک تهديد آشکار گفته است در صورت به خطر افتادن امنيت نظام، جمهوري اسلامي مي بايست اين افراد را اعدام کند.
به نظر مي رسد در شرايط فعلي، رژيم جمهوري اسلامي که از پشتوانه ي بين المللي و مشروعيت داخلي بي بهره مانده است خود را آنچنان در موضع ضعف مي بيند که براي حفظ مصلحت نظام و حفظ موجوديت غير مشروع خود هم که شده از اعدام هاي مرسومش چشم پوشيده است.
رابطه ي سخنان احمد جنتي يعني بحث عدم اعدام برخي از زندانيان سياسي با مذاکرات هسته اي دولت ايران و کشورهاي اروپايي و همچنين رابطه ي اين سخنان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري به روشني مشهود است.
از يک سو جمهوري اسلامي براي مذاکرات في مابين خود با دولت هاي اروپايي نيازمند کمي سياست بازي به سبک "مصلحت نظام"ي اش است. يعني با وجود عشق ورزيدن به کشتار و اعدام و سرکوب و پديد آوردن جو خفقان در کشور، اما گفتگوي تمدن ها و گسترش مذاکرات سياسي و اقتصادي با دول اروپايي براي حفظ بقاي اين پيکره ي نيمه جان امريست ضروري.
از ديگر سو جمهوري اسلامي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري نيازمند ايجاد آرامش در فضاي بحران زده ي سياسي کشور است تا بتواند با فراغ بال، تله تاتر انتخابات خود را در مقابل ديدگان خبرنگاران رسانه هاي مختلف جهان به روي صحنه بياورد.
با درک چنين واقعيت هايي سخنان آقاي احمد جنتي قابل فهم مي شود اما از آنجايي که تئوري بسياري از سرکوبگري ها بر عليه دگرانديشان و دگرباشان جامعه از همين تريبونهاي نماز جمعه و يا ستون مقالات روزنامه هاي وابسته به واپسگرايان طرح ريزي شده است بيم آن مي رود که جمهوري اسلامي پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و حتي اکتفا به آراء حداقلي هواداران خود، در يک اقدام خلاف موازين حقوق بشر، دست به اعدام هاي گسترده مخالفان سياسي اش بزند.
حجت زماني، خالد حرداني، سعيد ماسوري و چند زنداني سياسي و امنيتي ديگر به همراه چندين نوجوان ديگر از جمله زندانياني هستند که در حال حاضر با خطر اعدام از سوي جمهوري اسلامي در زندانهاي ايران مواجه هستند.