گفتگو با بخش فارسی رادیو آمریکا در مورد پایان اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی

پنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۴

گفتگوی بهروز عباسی از راديو آمريکا با من را از اینجا بشنوید