گفتگو با بخش فارسی رادیو آمریکا در مورد اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

پنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۴

گفتگوی بهروز عباسی از راديو آمريکا با من را از اینجا بشنوید