گفتگو با بخش فارسی رادیو آمریکا در مورد حمله به تحصن کنندگان در برابر زندان اوین

پنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۴

گفتگوی بهروز عباسی از راديو آمريکا با من را از اینجا بشنوید