بحث پنجشنبه شب راديو آمريکا؛ انتخابات رياست جمهوری و جنبش دمکراسی خواهی در ايران

پنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۴

گفتگوي بهروز عباسي از بخش فارسي صداي آمريکا با من و قدرت الله جعفري در مورد مانيفست جنبش جريان سوم؛ جنبش دمکراسي
خواهي و انتخابات رياست جمهوري در ايران
.